Πολιτική

Συστήματος Διαχείρισης

Η συνολική λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης της Επιχείρησης, το οποίο βασίζεται και στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα ISO 22000, BRC & IFS καθώς και στις απαιτήσεις που ορίζει η σχετική Νομοθεσία που αφορά την Επιχείρηση και τις δραστηριότητές της.

Το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται στις Εγκαταστάσεις της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή Λέσβου και αναφέρεται στην Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων. Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης είναι:

Η Ικανοποίηση, των συμφωνηθέντων με τους Πελάτες, απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών και Προϊόντων.

Η Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Συνεχής Παρακολούθηση των Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων Ελέγχου και των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, για την παροχή Ασφαλών Προϊόντων και η ικανοποίηση των απαιτήσεων (Νομοθεσίας, Πελατών, Επιχείρησης κλπ), αναφορικά με την Ασφάλεια Τροφίμων.

Η Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσίας και Προϊόντων, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και της λειτουργίας της Εταιρίας γενικότερα.

Η Συνεχής Βελτίωση των διεργασιών παροχής Ασφαλών Προϊόντων.

Η Διαρκής Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του Συνόλου του Προσωπικού και η ανάπτυξη σχετικής Εταιρικής Κουλτούρας, αναφορικά με την Ασφάλεια & Υγιεινή των παρεχόμενων Προϊόντων.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές Διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης, οι οποίες ορίζουν και τυποποιούν ενέργειες, όπως:

Κοινοποίηση, Καθιέρωση και Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης καθώς και της Πολιτικής της Εταιρίας για την Ασφάλεια των Προϊόντων / Τροφίμων, στο Σύνολο της Εταιρίας και των ενδιαφερόμενων τρίτων μερών.

Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης, μέσα από τις ετήσιες Ανασκοπήσεις από την Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις / Αυτοελέγχους, τις Μετρήσεις και την συνεχή παρακολούθηση εφαρμογής / επίδοσης των OPRP's, των CCP’s και των λοιπών μετρούμενων παραμέτρων.

Σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του Πελάτη.

Τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.

Συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των Προμηθευτών και των Υπεργολάβων.

Συνεχής επιμόρφωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του Προσωπικού.

Εξασφάλιση ανθρώπινων, υλικών οικονομικών Πόρων για αποτελεσματική Λειτουργία & Διαρκή Βελτίωση του Συστήματος.

Τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων / αδυναμιών ώστε να καθοριστούν και να εφαρμοστούν οι αναγκαίες Διορθώσεις, Διορθωτικές ή/και Προληπτικές Ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή επανεμφάνισής τους.

Τακτική παρακολούθηση των Στόχων & Δεικτών του Συστήματος οι οποίοι ανασκοπούνται μία φορά ετησίως τουλάχιστον.

Εφαρμογή τεκμηριωμένης Διαδικασίας ώστε να διευθετείται η Επικοινωνία τόσο ανάμεσα στα Τμήματα της Εταιρίας όσο και ανάμεσα στην Εταιρία και τους Εξωτερικούς Φορείς / Επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτή.

Υλοποίηση Ανασκόπησης από τη Διοίκηση σε τακτική βάση, ώστε να Διασφαλίζεται η Αποτελεσματικότητα, η Διαρκής Βελτίωση, η Λειτουργικότητα, η Καταλληλότητα & η Επικαιροποίηση της Πολιτικής αλλά & του Συστήματος συνολικά. Κατά την Ανασκόπηση επίσης Ανασκοπούνται τα εφαρμοζόμενα Προγράμματα δράσης που προκύπτουν από τις Αναλύσεις / Μελέτες Επικινδυνότητας, οι οποίες επίσης Ανασκοπούνται & Επικαιροποιούνται, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον Ανασκοπούνται & Επικαιροποιούνται [εφόσον απαιτείται] το CONTEXT & το Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης.

Παράλληλα η Εταιρία έχει θεσμοθετήσει Δείκτες που καλύπτουν όλα τα πεδία του Συστήματος και θέτει Στόχους για κάθε έναν από αυτούς, έτσι ώστε να παρακολουθεί διαρκώς την πορεία και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος αλλά και να διασφαλίζει την διαρκή Βελτίωσή του. Οι Δείκτες & οι Στόχοι ανασκοπούνται κατ’ ελάχιστο μία φορά ανά έτος, ως προς τη καταλληλότητα & τη πορεία τους, από την Ομάδα Συστήματος Διαχείρισης στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος της Ανώτατης Διοίκησης.

Η εταιρία εφαρμόζει μια πολιτική σύμφωνα με την οποία διασφαλίζει ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων της δεν επηρεάζει αρνητικά το Περιβάλλον και την Βιοποικιλότητα.

Η Εταιρία επίσης τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες Εμπιστευτικότητας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των Εργαζομένων, τα στοιχεία / δεδομένα των Προϊόντων, των Προμηθευτών, των Πελατών και των Συνεργατών της, γενικότερα.

Η Διοίκηση έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας του Συστήματος και ορίζεται ως εκπρόσωπός της σε θέματα που αφορούν τα θέματα του Συστήματος Διαχείρισης.